Kategorie

Bezpieczna bankowość – przypomnij sobie kluczowe zasady

Ergonomiczne narzędzia ręczne powinny odpowiadać standardom ochrony pracy oraz odpowiadać wymaganiom do wykonywanych prac i spełniać wymagania użytkownika. Te trzy aspekty są kluczowe w tworzeniu ergonomicznych narzędzi ERGO™.
Ergonomiczne narzędzia są opracowywane w sposób, żeby one wygodnie leżały w ręce, minimalizując wysiłek do chwytania i trzymania narzędzia w ten sposób pozwalając mięśniom odpoczywać, zmniejszając ryzyko zmęczenia. Mechanizmy mocujące i regulacyjne powinny być bezpieczne i łatwe w użyciu, żeby ograniczyć ryzyko obrażeń lub niewygodnego położenia rąk. Kontaktowe napięcie i poślizg muszą być kontrolowane poprzez dobór prawidłowych materiałów i projekt uchwytów narzędzia. Uchwyty są jedną z najważniejszych części narzędzia, które zapewniają wymaganą sensorowy układ zwrotny w celu uzyskania niezbędnej precyzji, dokładności i optymalnego położenia narzędzia w ręku, jak również zmniejszyć poziom drgań przenoszonych na ręce i palce pod czas cięcia.
Każde narzędzie opracowane przez ERGO™ musi zademonstrować wysoką sprawność i wydajność oraz niezawodność i trwałość w stale zmieniającym się środowisku. Bezpieczeństwo narzędzia jest pierwszorzędnym celem i specjaliści LINDSTROM stale pracują nad możliwością obniżenia ryzyka obrażeń, naniesionych w trakcie wykorzystania narzędzia oraz nad zapobieganiem rozwoju chorób zawodowych w razie stałego użytkowania.
Specjaliści LINDSTROM są dumni ze swoich narzędzi, które mają  atrakcyjny wygląd i zapewnia użytkownikom doskonałą kontrolę, komfort i dokładność pracy. Stale polepszają funkcjonalność i designe narzędzi oraz szukają nowych materiałów.
Pracownicy LINDSTROM są pewni, że narzędzia należy adaptować do możliwości i ograniczeń ludzkiego ciała, nie czekając aż człowiek dostosuje się do narzędzi. Wierzą, że dostarczają w ręce użytkownikom "odpowiednie" narzędzia, które zapobiegają uszkodzeniom i robią pracę bardziej skuteczną, wydajną, mniej męczącą i bardziej przyjemną!
Program rozwoju LINDSTROM ERGO™
Własny 11-stopniowy program rozwoju LINDSTROM ERGO™ pokazał siebie w trakcie opracowania wielu udanych i skutecznych narzędzi. Nadal pozwala tworzyć najlepsze narzędzia, oferowane na rynku światowym.
 
Proces opracowania LINDSTROM ERGO™
Nie zważając na obecność blisko 500 wcześniejszych opracowań i wprowadzonych do produkcji modeli narzędzi LINDSTROM ERGO™, wymogi użytkowników stale rosną. Zwracając szczególną uwagę na ergonomię i projektowanie  przemysłowe, specjaliści Lindstrom wykorzystują całą swoją wiedzę i doświadczenie w trakcie opracowania procesu rozwoju Lindstrom ERGO™. Jest to wszechstronny 3-ch stopniowy proces, każdy etap którego składa się z kilku części. Ten unikalny proces został opracowany przez specjalistów z ergonomii i przemysłowego designu na podstawie naukowych badań.
Proces opracowania LINDSTROM ERGO™ odpowiada wymaganiom standardu ISO 9241.
Pierwszym etapem procesu opracowania LINDSTROM ERGO™ jest przeprowadzenie badań naukowych. Jego celem jest określenie podstawowych wymagań do stworzenia ergonomicznych narzędzi. Ten etap składa się z wstępnych badań poszczególnych koncepcji nowego produktu, nowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem badań z ergonomii - przeprowadzenie serii wywiadów, które pozwolą określić zakres zadań realizowanych za pomocą danego narzędzia, w tym sposób trzymania narzędzia w ręce przez użytkownika, warunki pracy z narzędziem?
Drugi etap to eksperyment. Zaczyna się od opracowania prototypu, który jest następnie testowany przez użytkowników, następnie otrzymane wyniki są analizowane.  Dale opracowujemy nowe prototypy, które ponownie poddajemy testowaniu przez użytkowników, wyniki badań są analizowane. Liczba cykli opracowania i testowania może zmieniać się w zależności od różnych czynników. 
Po zakończeniu drugiego etapu wyciągamy wnioski i udany prototyp przechodzi do trzeciego etapu procesu rozwoju - definiowanie.  Na tym etapie są brane pod uwagę wszystkie pomysły ulepszenia designu na podstawie przeprowadzonych badań i testów z poprzednich dwóch etapach, zostaje przygotowana cała dokumentacja produkcyjna.
Zastrzeżony znak towarowy ERGO™
Każde ergonomiczne narzędzie LINDSTROM jest opracowane zgodnie z procesem LINDSTROM ERGO™. Menedżer designu SNA Europe, która jest właścicielem znaku towarowego LINDSTROM, potwierdza, że proces opracowania jest w pełni dotrzymany, co zostało potwierdzone odpowiednimi testami. Dyplom ERGO™ jest wystawiany dla wszystkich zatwierdzonych narzędzi, na które jest naniesione oznakowane Ergo. 
Fachowcy muszą we właściwy sposób ocenić niezawodność narzędzi ze stali. Nacisk na niezawodność oznacza, że przywiązujemy dużą uwagę jakości stali, czas pracy krawędzi tnących, ich połączeniu itp. W ten sposób, przez wiele lat, opracowanie i produkcja wysokiej jakości narzędzi było dziedziną nowych technologii, a nie obszarem zorientowanym na użytkownika.
Dzisiejszy użytkownik jest o wiele bardziej wymagający do funkcjonalności i komfortu wykorzystania narzędzia.  I rzeczywiście, coraz więcej profesjonalnych użytkowników wymagają narzędzia, odpowiadające najwyższym standardom technicznym i jednocześnie zmniejszające ryzyko powstania chorób zawodowych w bliższej i dalszej perspektywie.
Ten wymóg bezpośrednio jest uwarunkowany przez dwa czynniki. Pierwszy polega na zwiększeniu wymagań do bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szczególną uwagę zwraca się na obecność w roboczym procesie często powtarzających się ruchów oraz siły z którą używa się narzędzia, zwłaszcza w produkcji przemysłowej. Często występuje w połączeniu z niewygodną pozycją ręki/nadgarstka spowodowanej przez "nieprawidłową" konstrukcję niektórych tradycyjnych narzędzi. Konsekwencje wykorzystania niewygodnych narzędzi ręcznych, niewygodnych miejsc pracy i codziennej pracy, oczywiście będą miały wpływ na operatorów, na firmę, przełożą się na zwiększenie kosztów obsługi medycznej, doprowadzą do zmniejszenia ilości dni roboczych, jakości produkcji, szkoleniach personelu, mogą stać się przyczyną awarii w czasie pracy oraz doprowadzić do zwiększenia kosztów ubezpieczenia i kosztów administracyjnych.
Drugi czynnik polega na uświadomieniu znaczenia produkcji wysokiej jakości na zadanym poziomie i konieczności stosowania narzędzi, które nie tylko zwiększą zdolności operatora, ale i zapewnią możliwość otrzymania stabilnych, wysokich wyników dzień w dzień.
Po załączeniu specjalistów z ergonomii i przemysłowego designu do procesu opracowania narzędzi, dodatkową uwagę skierowano do wymagań przemysłu i bezpośrednio operatorów. Więc, dynamika wykorzystania narzędzia, preferencje operatora, rozmiar i forma uchwytów teraz stały się priorytetowymi kierunkami w procesie opracowania narzędzi.
 
Priorytety w trakcie opracowania narzędzi Lindstrom
 

Dobre narzędzia ręczne powinny zmniejszać ryzyko bezpośredniego urazu.  Powinny:
 • nie mieć ostrych krawędzi na uchwytach;
 • minimalizować tarcie i uszkodzenie skóry;
 • zmniejszać ryzyko popadania rąk użytkownika w niebezpieczne połażenia;
 • zmniejszać ryzyko kontaktu rąk użytkownika z ostrymi krawędziami;
 • być antypoślizgowe.
Dobre narzędzia ręczne powinny zmniejszać ryzyko urazu w dalszej perspektywie czasowej. 
Powinny:
 • mieć optymalną wagę do wykonania swoich zadań;
 • posiadać uchwyt, który chroni użytkownika przed działaniem wysokich i niskich temperaturach;
 • minimalizować wzrost napięcia mięśni podczas dłuższej pracy;
 • mieć dużą powierzchnie uchwytu, która zapewnia niskie i rozłożone na całą rękę ciśnienie;
 • osiągać  możliwie najwyższą moc przy jak najmniejszym wysiłku; 
 • być idealnie wyważone.
 • Dobre narzędzia ręczne powinny ułatwiać pracę użytkownika. 
Powinny:
 • mieć odpowiednie wymiary i odpowiednią konstrukcję; 
 • umożliwiać użycie w różnych pozycjach; 
 • mieć odpowiednią ilość ustawień;
 • zapewniać możliwość zmiany ustawień, nawet w razie pracy w rękawiczkach ochronnych;
 • zapewniać możliwość pracy dwoma rękami;
 • zapewniać łatwość trzymania i wymagany poziom tarcia ze skórą; 
 • mieć różne wymiary do wykonania różnych zadań; 
 • być odporne na działanie smarów i rozpuszczalników.
Dobre narzędzia ręczne nie powodują wypadków
 
W związku z wymogami stawianymi do nowoczesnych narzędzi ręcznych, dobre narzędzia są precyzyjnie opracowywane w stałej współpracy z użytkownikami. Powinny one być opracowane we współpracy ze specjalistami i ekspertami od ergonomii i wzornictwa przemysłowego.  Narzędzia Lindstrom są doskonałe, ponieważ specjaliści naszej fabryki poświęcają czas badaniom i weryfikacji wyników tej współpracy.  Wysoka jakość narzędzi Lindstrom jest również wynikiem tego, że nasi specjaliści nie szukają krótkoterminowych zysków.  Tworzą najlepsze narzędzia poprzez kompleksowe działania.
Jaki jest wynik? Najprostszy - najlepsze narzędzia. Gwarantujemy. Narzędzia:
Narzędzia serii Rx produkcji kompanii Lindstrom jest naoczną demonstracją przychylności specjalistów firmy spełniać wymagania użytkowników z całego świata.